JKP Drugi oktobar

Online pregled komunalnih računa

Upišite ID broj sa računa

?

Izaberite mesec

ID broj se nalazi na komunalnom računu